กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวศศิธร จันทร์สุข
ครูผู้ช่วย

นางสาวสุนิสา เถิงคำ
ครูผู้ช่วย

นางสาวอำภา เลาหมี่
ครูผู้ช่วย

นางสาวเวณิกา มหาวงค์
ครูอัตราจ้าง