กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสาวกันตินันท์ โภคินอธิษฐ์
ครู คศ.3

นางสาวมณีวรรณ แสงทอง
ครู คศ.1