กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางวนิดา ชัยมูล
ครูสอนสุขศึกษา

นายณรงค์ฤทธิ์ อ่อนจันทร์
ครูสอนพละ