บุคลากรโรงเรียน

นายเกริกเกรียงไกร ทองคล้าย
พนักงานราชการ

นางสาวฐิติการย์ ดังก้อง
พนักงานธุรการ

นายเทวฤทธิ์ เลิกหร่าย
พนักงานบริการ