ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ

นายนภดล สุขดี

นางสาวศิริพร ผู้ครองสิงขร

นางสาวรุ่งทิพย์ อัคนิยาม

นางแสงอรุณ ไชยยนตร์

นางวรรณี เลื่อมพุควัฒน์

นางนงนุช วรคันทักษ์

นางอมร ถมโพธร

นางสาวพัชรี เมฆงามฟ้า

นางสาวจุฑาภรณ์ สมสัตย์

นางสาวชมจันทร์ เปี้ยกัน

นางสาวบุศรินทร์ เมฆงามฟ้า