กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุพจน์ สุรีติ๊บ

นายกฤตภาส พลีทั้งกาย

นางสมฤทัย ธนะสาร