กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายวิทยา บุญยะมหา

นางสาวชนัฐฐ์ณัณญ์ มิ่งเมือง

นางปรฤดี วุฒิสารวัฒนา
ครูชั้นประถมศึกษาปีที่ 1