ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายนัทธพงศ์ วงศ์ประสิทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :