ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียนปีการศึกษา 2562 ข้อมูลล ณ 10 พย 2562
     จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น เพศ 

ระดับชั้น เพศ รวม(คน) หมายเหตุ
(จำนวนห้องเรียนที่เปิด)
ชาย หญิง
-อนุบาล 2  (อายุ 4-5 ปี) 8 9 17 1
-อนุบาล 3  (อายุ 5-6 ปี) 14 13 27 1
รวม     44 2
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 23 19 42 1
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 24 20 44 1
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 19 15 34 1
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 20 20 40 1
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 23 19 42 1
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 23 21 44 1
รวม     126 6
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 22 10 32 1
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 26 17 43 1
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 23 11 34 1
รวม     109 3
รวมจำนวนนักเรียนทั้งหมด     399 11


จำนวนนักเรียนลักษณะพิเศษปีการศึกษา 2562 จำแนกตามคุณลักษณะ

ระดับชั้น คุณลักษณะ
พิการ ด้อยโอกาส ความสามารถพิเศษ
-อนุบาล 2  (อายุ 4-5 ปี) - - -
-อนุบาล 3  (อายุ 5-6 ปี) 2 - -
รวม 2 - -
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 1 - -
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 10 - -
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 6 - -
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 5 - -
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 13 - -
-ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 13 - -
รวม 48 - -
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 8 - -
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 8 - -
-ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 6 - -
รวม 22 - -
รวมจำนวนทั้งหมด 72 - -