พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
๑.  จัดการศึกษาเน้นความเสมอภาคในแบบโรงเรียนเรียนรวม
๒.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่จำเป็นในทศวรรษที่ ๒๑ ทันต่อการการแข่งขันในเวทีโลก
๓.  จัดการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผลเมืองดี สร้างชาติมั่นคง
๔.  พัฒนาระบบบริหารจัดการโรงเรียน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
๕.  ส่งเสริมให้มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในพัฒนาคุณภาพชีวิต