วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์


โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน จัดการศึกษาแบบเรียนรวม มีความรู้คู่คุณธรรม
ใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสรรค์  น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
สืบสานวัฒนธรรมไทย ก้าวไกลสู่มาตรฐานสากล 
ปรัชญา

“จัดการศึกษาสร้างโอกาสและความเสมอภาคในแบบโรงเรียนเรียนรวม”