ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

        โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน เดิมชื่อ โรงเรียนช่างเคี่ยนวิทยาคารตั้งอยู่หมู่ที่ 1 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2481 เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ก่อนที่จะมาเปิดทำการสอน  ณ  พื้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดช่างเคี่ยนนี้ เดิมเด็กนักเรียน ในหมู่บ้านต้องเดินทางไปเรียนรวมกับโรงเรียนวัดข่วงสิงห์ ต่อมาเจ้าอาวาสวัดช่างเคี่ยน บ้านเจ็ดยอด ป่าห้า  ได้ร่วมใจกันสร้างอาคารเรียนแบบ  ป.1ก (ตึก) ขนาด 3 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง ในบริเวณเนื้อที่ 1 ไร่ 3 งาน  87 ตารางวา เป็นอาคารเรียนหลังแรก  จากนั้นโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนได้พัฒนาทุกๆ ด้าน ตามลำดับดังนี้
 
พ.ศ.2509  ได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก ไม้  จำนวน  6 ห้องเรียน
 
พ.ศ.2514  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 017 (ครึ่งตึก -ครึ่งไม้ 1 หลัง) จำนวน  8  ห้องเรียน  ได้รับงบประมาณ  จัดซื้อที่ดินขยายจากที่ธรณีสงฆ์เดิมอีก 1 ไร่  25 ตารางวา 
 
พ.ศ. 2519 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียนแบบ 017(ใต้ถุนโล่ง)1 หลัง จำนวน 4  ห้องเรียน
 
พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ แบบ สปช.202 / 26  จำนวน  1 หลัง
 
พ.ศ. 2540 โรงเรียนได้เริ่มดำเนินการขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 พฤษภาคม  2542  โรงเรียนได้รับงบมิยาซาวา สร้างสนามบาสเกตบอลและส้วม  1  หลัง  4  ที่นั่ง

25 พฤษภาคม  2542  เขตการปกครองและเขตบริการของโรงเรียนวัดช่างเคี่ยนได้ยกฐานะ จากสุขาภิบาลตำบลช้างเผือกเป็น เทศบาลตำบลช้างเผือก

พฤษภาคม  2544  โรงเรียนได้ถ่ายโอนการจัดการศึกษาระดับอนุบาลให้เทศบาลตำบลช้างเผือกดำเนินการแทน  ตามนโยบายการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2540 มาตรา 78  และ พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. 2542  มาตรา  30  โดยเริ่มถ่ายโอนระดับอนุบาล  3  ขวบ  ในปีแรก

พฤษภาคม  2544  ได้ต่อเติมอาคารเรียนแบบ  017  (ใต้ถุนโล่ง ) เพิ่มอีก  2 ห้อง  บริเวณใต้ถุนอาคารเป็นห้องสมุดและห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์โดยไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ

4 มิถุนายน  2544  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบ  สปช.2/2528  ครึ่งหลัง ขนาด 3  ชั้น  9  ห้องเรียน  ปัจจุบันโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1    อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่

พฤษภาคม 2558 ได้สร้างอาคารใหม่ อาคารเรียน แบบสปช 105/2ช 2 ชั้น 4 ห้องเรียน บันได ขึ้น 2 ข้าง งบประมาณ 3,479,900 บาท เริ่มสัญญาก่อสร้าง 17 เมษายน 2558 และก่อสร้างเสร็จสัญญา ธันวาคม 2558